นางสมจิตร ดาวสุด ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเหนือวิทยา นำคณะครูบุคลากร และนักเรียน ร่วมกิจกรรมถวายต้นเทียนพรรษาพระราชทาน โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ณ วัดบ้านใหม่ อำเภอวังเหนือ จังห

นางสมจิตร ดาวสุด ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเหนือวิทยา นำคณะครูบุคลากร และนักเรียน ร่วมกิจกรรมถวายต้นเทียนพรรษาพระราชทาน โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ณ วัดบ้านใหม่ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง เพื่อเป็นพุทธบูชาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชน วันที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561